אמירים
תקנון הגרלה

תקנון הגרלה

 תקנון מבצע ההגרלה  2018

מבצע "אמירים זה בטבע שלך" 

 1. מבוא

 

 • מבצע ההגרלה נערך על ידי ועדת אירוח - מושב אמירים.
 • מבצע ההגרלה מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בתנאים המצטברים להלן:
 • למי שימלא את כל פרטיו בדף ההגרלה באתר "אמירים הום".
 • יבצע שיתוף של דף ההגרלה בדף הפייסבוק.
 • יעשה לייק לדף הפייסבוק של אמירים "אמירים הום".
 • מאשר את התקנון.
 • מאשר לאמירים לשלוח לו דוא"ל פרסומי.
 • במידה וזכה באחד מהפרסים, מאשר לעורך ההגרלה לפרסם את שמו ותמונה שלו

 ברשתות החברתיות ובאתר "אמירים הום".

 • ההגרלה תתפרסם ברשתות החברתיות ובאתר אמירים הום ובהגרלה יוגרלו פרסים שונים כמו לינה בצימר, ארוחה זוגית, עיסוי, סדנה, חבילת ספא זוגית, וכו'. כמו כן, פירוט מדויק של הפרסים יפורסם בדף ההגרלה באתר "אמירים הום".

 

 1. כללי
 • עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד הגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של עורכת המבצע  בכתובת   facebook.com/Amirimhome, ובאתר האינטרנט של עורכת המבצע      בכתובת  www.amirim-home.co.il (להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט: "אתר האינטרנט").
 • המבצע ייערך בהתאם להוראות "הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977" (להלן: "ההיתר הכללי"), והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.
 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, כן במשרד המפקח במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.
 • הוראות תקנון זה יגברו על כל פרסום אחר שיבוצע במסגרת מבצע ההגרלה.

  

 1. פרשנות

 

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים.
 • כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 

 1. הגדרות
 • "עורכת המבצע" - ועדת אירוח אמירים. 
 • "משתתף בהגרלה" - משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 6 להלן.
 • "הפרסום" - המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 6 להלן.
 • "המבצע" - כהגדרתו במבוא.
 • "הפרס" - כהגדרתו במבוא.
 • "הזוכה בהגרלה" - משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 6 להלן, ששמו עלה בהגרלה ממוחשבת.
 • "המפקח" - המפקח על ההגרלה הינו יהודה קצב, עו"ד מרחוב מצפה כנרת 48, אמירים בטל: 0525801155 בפקס: 0772042815.
 • "תקופת המבצע" - התקופה האמורה בסעיף 5.
 • "העסקים המשתתפים במבצע" - העסקים המפורטים בנספח א'.

 

 1. תקופת מבצע ההגרלה

 הוחלט לדחות את מועד ההגרלה ולתת לעוד לקוחות הזדמנות להירשם להגרלה - ניתן להירשם להגרלה עד לתאריך 8/4/18

 • מבצע הגרלה יתחיל בתאריך 24/01/18 ויסתיים בתאריך 23/03/18 להלן: "תקופת מבצע ההגרלה".
 • עורכת המבצע רשאית להפסיק את מבצע ההגרלה בטרם תמה תקופת מבצע ההגרלה וזאת בהודעה של 14 ימים מראש ולא תהיה לכל מאן דהוא כל טענה ו/או תביעה על כך כלפי עורכת המבצע.
 • ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלה, תפורסם באתר האינטרנט של "אמירים הום" ובדף הפייסבוק.

  

 1. אופן ההשתתפות במבצע הגרלה

 

 • "מועמדים לזכייה בפרס" X משתתפים אשר מלאו את פרטיהם בדף ההגרלה ואשר מלאו אחר התנאים המפורטים בדף ההגרלה.
 • "זוכים" משתתפים אשר שמם עלה בהגרלה.
 • "דף המותג" למשתתף תהיה אפשרות להזין את הפרטים שלו ולהשתתף בהגרלה באתר אינטרנט של "אמירים הום" שכתובתו - http://www.amirim-home.co.il
 • על מנת להשתתף במבצע, על הגולש להיכנס דרך אתר האינטרנט של "אמירים הום" דרך המחשב הרגיל או בכניסה דרך המובייל וכן בעמוד הפייסבוק של אמירים הום, מכל מחשב בעל חיבור לאינטרנט.
 • משתתף אשר נכנס למנגנון ההגרלה כמפורט לעיל, והזין פרטי קשר כנדרש הכוללים: שם, שם משפחה, טלפון, תאריך לידה, כתובת וכתובת אימייל. ייחשב המשתתף כאילו הצהיר כי קרא את תקנון זה והוא מסכים לכל תנאיו.
 • בשלב הקלדת הפרטים ,המערכת הממוחשבת מבצעת סינון של פניות כפולות, באופן שלא תתאפשר הכנסת פרטים של לקוח שכבר קיים במערכת.
 • השתתפות לקוח במבצע ההגרלה מהווה הסכמה מצדו לפרסום שמו, תמונתו ועיר
  מגוריו בעיתונות ו/או בעמוד הפייסבוק של "אמירים הום" ו/או באתר האינטרנט
  של "אמירים הום" ו/או בכלי התקשורת וכן התחייבות להשתתף בכל הנדרש
  לקיום צילומים ויחסי ציבור. המושב זכאי לפסול זכותו של משתתף אם לא יסכים לתנאי זה. בנוסף לאמירים הום תהיה הזכות לשלוח למשתתף דוא"ל פרסומי לכתובת המייל שלו, יחד עם זאת אין לאמירים הום זכות להעביר את הפרטים של המשתתף לגורם אחר, ללא רשותו.
 • על משתתפים הנתקלים בבעיות רישום ו/או כניסה למערכת יש לפנות למייל manageamirim@gmail.com
 • הרישום להגרלות ייסגר בתאריך 23.3.18 בשעה 24:00, לכל לקוח אשר יזין את פרטיו בדף ההגרלה תהיה זכות אחת להשתתף בהגרלה.

 

 1. שיטת ההגרלות

 

 • תקופת המבצע מתאריך 24/01/2018 ועד לתאריך 23/03/2018
 • ביום האחרון של המבצע בתאריך 23/03/2018 בשעה 24:00 תיסגר מערכת ההגרלות עבור אותה ההגרלה.
 • תוכנת מחשב המחוברת למערכת האינטרנט ולמסד הנתונים תבחר ותשלוף באופן אקראי לחלוטין ללא התערבות חיצונית, את מספר השמות לפי מספר הפרסים שהוזנו למערכת בחודשיים שחלפו ואושרו להשתתף בהגרלה. השמות שייבחרו יהיו הזוכים בפרסים שהוגרלו באותו החודש.
 • זוכה יכול לזכות ב- פרס אחד בלבד בכל הגרלה.

 

 1. פרסום תוצאות מבצע ההגרלה  

 

 • בתום הפעילות תכריז ועדת האירוח באתר האינטרנט של אמירים הום ובדף הפייסבוק של אמירים הום על המשתתפים הזוכים.
 • לקוח שהשתתף בהגרלה יוכל לבדוק האם זכה באתר האינטרנט של "אמירים הום" או בדף הפייסבוק של "אמירים הום".

 

9. הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס 

 • ‏במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו, ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר רשום בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילא בטופס ההשתתפות המקוון.
 • עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע"י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.
 • עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס, יידרש הזוכה בהגרלה להתייצב במשרדי עורכת המבצע, להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון, בעת קבלת שובר הפרס.
 • עורכת המבצע תאפשר לזוכה בהגרלה, לקבל את שובר הפרס עד 30 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.
 • עורכת המבצע שומרת את זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקח:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
  • סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.
  • סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס.
  • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

10. אופן מימוש הפרס

 • האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר מימוש הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.
 • עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, לרבות בקשר עם הספק ו/או נותן השירות ו/או יתר רכיבי הפרס.
 • הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.
 • המושב לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל נזק שיגרם למשתתף כל שהוא
  במבצע ההגרלה. האחריות לכל נזק תהיה על המשתתף עצמו.
 • המידע הקובע לגבי זכייה יהיה בכל מקרה ואך ורק המידע המופיע במסד הנתונים
  המשותף הכולל נתונים שהתקבלו מאתר האינטרנט של אמירים הום דרך המחשב
  הרגיל או בכניסה דרך המובייל וכן מעמוד הפייסבוק של אמירים הום המנוהל ע'''
  ועדת האירוח אמירים.

 

11. הצהרות המשתתף

 • בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 • המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את מושב אמירים ו/או עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.
 • המשתתף במבצע ההגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד מושב אמירים ו/או נותני הפרסים לרבות בגין המבצע.
 • המשתתף במבצע ההגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה - כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו.

 

12. המפקח

 • כמפקח על ביצוע המבצע ישמש יהודה קצב, עו"ד מרחוב מצפה כנרת 48, אמירים (להלן "המפקח").
 • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.
 • החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.
 • המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.
 • תפקידי המפקח הינם כמפורט בהודעה על מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת
  מסחרית.

 

13. הגבלת השתתפות

 • ההשתתפות במבצע ההגרלה אסורה על חברי ועובדי המושב, תושבי מושב אמירים, עובדי ומנהלי עורכת המבצע ועל מפקח המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע, לרבות יועצים, פרסומאים ובתי הדפוס.

 

14. אחריות

 • ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
 • על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בעניין.
 • ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.
 • יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.
 • עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.
 • כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

 

כ"ב בטבת תשע"ח                                                                                             10.01.2018

 

נספח א'- העסקים המשתתפים במבצע

 

 1. נוף 10-  השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבקתת העץ של צימרים נוף 10.
 1. גג הגליל -  השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבקתה של צימרים גג הגליל.
 1. צימרים ביער–  השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבקתת העץ צימר מאחורי היער בצימרים ביער.
 1. הבקתות של מיכל–  השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבקתת אלון בבקתות של מיכל.
 1. בתי החלומות של משפחת פלג–  השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבית העץ אצל משפחת פלג.
 1. למורקה השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבית אבן של צימרים למורקה.
 1. מזל של צימר-  השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בבקתת העץ של צימרים מזל של צימר.
 1. טוב על הבוקר- ארוחת בוקר זוגית מוגשת לצימר – אחד מהזוכים בהגרלה, בלינה בצימר, יזכה גם בארוחת בוקר שמוגשת לצימר.
 1. עיסוי מקצועי של שעה – השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בעיסוי מקצועי של שעה (לאדם אחד(.

10. קריאה בקלפי טארוט אצל נחמה – השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות  בקריאה בקלפי טארוט של שעה אצל נחמה (לאדם אחד(.

11. חדר בריחה– השתתפו בהגרלה, ותוכלו לזכות בביקור זוגי בחדר בריחה, Seekers- מחפשי היער: הטבעת השחורה.

 

נספח ב' - הצהרת הזוכה בהגרלה

 1. אני הח"מ, ____________, ת.ז ____________ מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת כי במסגרת פעילות ועדת אירוח "אמירים הום"  הוכרזתי כזוכה בפרס.
 1. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את תקנון ההגרלה והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל, כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת הדין.
 1. הנני מצהיר, כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או השגה ו/או תביעות כלפי מושב אמירים ו/או המפקח על ההגרלה יהודה קצב, עו"ד (להלן: "המפקח") ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר/ת את מושב אמירים ואו מי מטעמם באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.
 1. ידוע לי, כי עצם זכייתי ו/או השתתפותי בפעילות ו/או קבלת הפרס עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לחברה ו/או לרשות השידור לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונותיי ככל שתצולמנה, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה והכל בלי הגבלה.
 1. בכפוף להוראות כל דין, אמירים לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות קבלה ו/או שימוש בפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אמירים בקשר עם האמור.
 1. הנני מאשר כי הצהרתי הנ"ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין התקנון ההגרלה.

  

ולראיה באתי על החתום:

 

             ______________   ______________   _______________   ______________

      שם מלא                        ת.ז                           חתימה                          תאריך

הצטרף למועדון חברים

הפרטים שלך נרשמו בהצלחה במערכת
הכתובת כבר קיימת במערכת
הוספת הכתובת לא הצליחה, נסה שוב מאוחר יותר.
  הדפסה
אמירים והסביבה

צימרים באמירים

אמירים ממוקמת באחת הפינות היפות שבגליל עם נוף פנורמי לכנרת ולהרי הגליל, בתוך שמורת טבע ובנקודה המאפשרת הגעה נוחה לאטרקציות רבות, ועל כן הפכה למקום משיכה לנופשים ותיירים. היום באמירים מגוון גדול מאוד של צימרים-מצימר לזוג ועד צימר למשפחה.

לכל הרשימה

אמירים בתיאבון

באמירים, ימצאו אורחי הצימרים, מגוון מסעדות ובתי קפה, ארוחות בוקר וארוחות שף והמציעות ממיטב התפריט הצמחוני והטבעוני, מנות המתאימות לצמחונים ולטבעונים, אך גם לקהל הרחב, אשר יכול להנות במהלך החופשה באמירים, ממטעמי המטבח הצמחוני או הטבעוני.

לכל הרשימה

אמירים לגוף ולנפש

באמירים תוכלו להנות ממרכזי ספא המציעים מגוון טיפולי גוף ונפש בכל סגנונות העיסוי הקיימים. באמירים גם, מגוון של מטפלים המתמחים בטיפולים ספציפיים. לאורך השנה מתקיימות באמירים הרצאות וסדנאות בנושאי בריאות, צמחונות וטבעונות.

לכל הרשימה
נגישות
גודל טקסט:
א א א
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
?

לחיצה חוזרת ונשנית על המקש Tab תעביר אתכם בין הקישורים והאזורים השונים בעמוד.

הפעלת מקשי הקיצור תלויה בדפדפן שבו אתם משתמשים:

ב Internet Explorer ובChrome ובגרסאות ישנות של Firefox: לחצו על מקש Alt ועל מקש המספר או האות על-פי הרשימה. ב Firefox 3 ומעלה: לחצו על המקשים Alt + Shift + המספר או האות.

S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
2 - חיפוש
Loading חיפוש